OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 21 września 2022 r. (środa) o godzinie 15:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 21 września 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz z XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaski. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rybczewice w zakresie dowozu dzieci z Gminy Rybczewice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Piaski Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego. (Projekt 3)

4) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski 2022 w roku. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz określenie regulaminu handlu. (Projekt 5)

6) Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem częściach wspólnych budynku

i udziałem w prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym. (Projekt 6)

7) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie – Brzeziczki. (Projekt 7)

8) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2111 L Kawęczyn-Kozice-Policzyzna. (Projekt 8)

9) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (Projekt 9)

10) Uchwała w sprawie górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski. (Projekt 10)

11) Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piaski. (Projekt 11)

12) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022. (Projekt 12) 13) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 13)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Wręczenie nagród Burmistrza Piask uczniom z terenu Gminy Piaski, za najwyższe wyniki w nauce w ostatnim roku edukacji na poziomie podstawowym.

8. Zamknięcie obrad.

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-09-15, 14:11


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf