OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LI Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 grudnia 2022 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z L Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Piaskach na 2023 rok. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2021-2030. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Piaski na rok 2023”. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piaski na lata 2023-2025. (Projekt 5)

6) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”. (Projekt 6)

7) Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Kozic Górnych. (Projekt 7)

5. Budżet Gminy Piaski na 2023 rok:

1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Piask.

2) Odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3) Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt Nr 8)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 9)

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                            /-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2022-12-23, 14:17


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf