Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r. wynosi 87 000,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 21 750,00 zł. Całkowity koszt zadania planowany na 2023 r. wynosi 108 750,00 zł.

2022 - Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2022 r. wynosi 90 000,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2022 r. wyniosły 24 065,00 zł. Całkowity koszt zadania w 2022 r. wyniósł 114 065,00 zł.

2021 - Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2021 r. wynosi 85 622,76 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2021 r. wyniosły 21 402,69 zł. Całkowity koszt zadania w 2021 r. wyniósł 107 025,45 zł.

2020 – Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2020 r. wyniosła 85 600,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2020 r. wyniosły 21 668,23 zł. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł 107 268,23 zł.

2019 – Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2019 r. wyniosła 93 300,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2019 r. wyniosły 24 680,10 zł. Całkowity koszt zadania w 2019 r. wyniósł 117 980,10 zł.

Modułu 1 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Piaski na podstawie przyjętego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Odpowiedzialność za weryfikację dzieci i uczniów zakwalifikowanych do pomocy w ramach Programu ponosi dyrektor placówki oświatowej. Koszt posiłków, przyznanych w wym. trybie pokrywane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie sporządzonej przez dyrektora odpowiednio przedszkola lub szkoły, listy dzieci lub uczniów oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Od 2023 r. pomoc w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” może być przyznana, jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj:

 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

 1200 zł – dla osoby w rodzinie.


Data publikacji: 2023-04-11, 15:20