OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 6 października 2023 r. o godzinie 16:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LXIII Nadzwyczajna Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 6 października 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Piaski. (Projekt nr 1)

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt nr 2)

3) Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Projekt nr 3)

4. Wolne wnioski i dyskusja.

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-10-05, 0:00


Załączniki:

1. Ogłoszenie 06.10.2023 (1).pdf