OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 27 października 2023 r. o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 27 października 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LXII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027 (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta Piaski i na odcinku o skrzyżowania drogi nr 836 z drogą gminną nr 105815 L w Kębłowie do granicy miasta Piaski. (Projekt 5)

6) Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt 6)

5. Informacja Burmistrza Piask i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              /-/Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-10-23, 0:00


Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf