OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIASK

Burmistrz Piask, na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 28) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Piaski

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Piaski.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 14.11.2023 r. do 20.12.2023 r.

w następujących formach:

1) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

 formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie www.piaski.pl link: https://forms.gle/AZkSAi92aRJqSaCi8

 poczty elektronicznej fundusze@piaski.pl

2) Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

 Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.piaski.pl

 Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski pok. nr 1

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Piaskach -

ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski lub osobiście na adres: Urząd Miejski

w Piaskach - ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski w godzinach 9.00 – 15.00

3) Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 537 497 410 od 14:00 do 17:00 w poniedziałki oraz od 9:00 do 12:00 w środy i czwartki.

4) Otwarte spotkanie konsultacyjne:

 zaplanowane w dniu 04.12.2023 r. o godz. 10.00 pod adresem ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, budynek przy Urzędzie Miejskim w Piaskach

5) Ankieta konsultacyjna:

 dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.piaski.pl pod linkiem: https://forms.gle/K3bGxwwcsdqwrrQF8.

 dostępna w wersji papierowej - wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Piaskach - ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski w lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Piaskach - ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski w godzinach 9.00 – 15.00 lub przesłać droga e-mailową - fundusze@piaski.pl.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 - Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Piaski;

 - Uzasadnienie projektu uchwały;

udostępnione będą w wersji:

 - elektronicznej na stronie www.piaski.pl

 - papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach w pokoju nr 1

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.umpiaski.bip.lubelskie.pl,

 - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piaskach - www.piaski.pl,

 - na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Piaski,

 - oficjalny profil gminy na Facebooku - www.facebook.com/PiaskiGmina.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1688, Dz.U. z 2023 r. poz. 28) oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy www.piaski.pl, www.umpiaski.bip.lubelskie.pl.


Data publikacji: 2023-11-14, 13:47


Załączniki:

1. Ogłoszenie-1 (3).pdf
2. Ankieta konsultacyjna.docx
3. Formularz składania uwag.docx
4. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.pdf
5. Uchwała Rady Miejskiej w Piaskach.pdf
6. Informacja ze spotkania konsultacyjnego.pdf
7. Raport z konsultacji - uchwała Komitet Rewitalizacji.pdf
8. Raport z opiniowania GPR 1.pdf