Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Piask z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Piaskach w roku 2024.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Dzień 2 stycznia 2024 r. ustala się dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2024 r. przypadające w dniu innym niż niedziela.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Piaskach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 2023-12-29, 8:43


Załączniki:

1. 1Zarządzenie dni wolne.pdf