OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej

na dzień 23 lutego 2024 r. o godzinie 15:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 23 lutego 2024 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

gminy Piaski w roku 2024. (Projekt nr 1)

2) Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. (Projekt nr 2)

3) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za usługi

sąsiedzkie, i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. (Projekt nr 3)

4) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy

Domowej na lata 2024-2028. (Projekt nr 4)

5) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Świdnickiemu w Świdniku w zakresie przebudowy drogi powiatowej

nr 2109 L w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze i Bystrzejowice

Drugie. (Projekt Nr 5)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między

sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                    Paweł Podgórski

Data publikacji: 2024-02-19, 18:43


Załączniki:

1. Ogłoszenie Sesja 23.02.2024.pdf