Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. 10.05.2024r.

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż:

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku (al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik) z dnia 09.05.2024r. znak sprawy: ONS.HK.903.1.72.2024 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchowiska gm. Piaski i nakazem:

• unieruchomienia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchowiska, gm. Piaski;

• podjęcia przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski, skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchowiska, gm. Piaski do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku 1 w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., z poz 2294) zaopiniowanych w zakresie terminu ich realizacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku;

• przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świdniku planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji;

• przekazania odbiorcom usług pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

• zapewnienie użytkownikom korzystającym z tego ujęcia wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Świdniku jednocześnie zezwolił na:

Utrzymanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje mieszkańców miejscowości: Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Janówek, Wola Piasecka , (Wola Piasecka; dział. nr. 523 Wola Piasecka 1A, 2A, 4, 91, 91A, 98, 99, 103, 103B, 105).

o podjętych działaniach:

• woda w wodociągu dezynfekowana jest na bieżąco podchlorynem sodu,

• następnie następuje płukanie wodociągu oraz ponowna dezynfekcja,

• pobierane są próbki wody i przekazywane do badań,

• po pobraniu próbek woda jest dezynfekowana, a sieć wodociągowa płukana,

• do wyżej wymienionych miejscowości woda do celów bytowych dostarczana jest beczkowozem z zastrzeżeniem, że „WODA NADAJE SIĘ DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU”

Harmonogram dostarczania wody opracowywany jest na bieżąco i umieszczany na stronie internetowej ZUK Piaski Sp z o.o. oraz na stronie internetowej Gminy Piaski oraz na tablicach ogłoszeń w/w miejscowości.

Termin uruchomienia wodociągu uzależniony będzie od wyników prób wody, które będą podstawą do wydania decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku.

                                                                             PREZES ZARZĄDU

                                                                              ZUK W PIASKACH SP. Z O.O.


Data publikacji: 2024-05-10, 8:51