Or.0002.14.2024.AZ Piaski, dnia 17 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 23 maja 2024 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 23 maja 2024 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie Radnemu zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez Radnego według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

5. Przyjęcie protokołów z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz z I Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

6. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady (Projekt nr 1)

2) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piask (Projekt nr 2)

3) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024 (Projekt nr 3)

4) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski (Projekt nr 4)

7. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Piaski” oraz sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za rok 2023 z realizacji:

1) Programu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Gminie Piaski,

2) Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy,

3) zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej,

4) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie obrad.


                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                        /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2024-05-17, 13:15


Załączniki:

1. Ogłoszenie 23.05.2024.pdf