Piaski, dnia 21 maja 2021 r.

Or.0002.9.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 27 maja 2021 r. o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

 

Porządek obrad
XXXII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 
27 maja 2021 roku 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Raport o stanie gminy za rok 2020:
  1. Dyskusja.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Piask. (Projekt Nr 1)
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2020:
  1. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask.
  2. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
  3. Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2020 rok. (Projekt Nr 2)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2020 rok. (Projekt Nr 3)
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. (Projekt Nr 4)
  2. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piaski. (Projekt Nr 5)
  3. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. (Projekt Nr 6)
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 7)
 7. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Piaski.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2021-05-21, 15:08