Burmistrz Piask wraz z Lokalną Grupą Działania „Dolina Giełczwi”, Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM i Dariuszem Osiak „Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE”

zaprasza mieszkańców gminy Piaski, którzy ukończyli 60 rok życia do udziału w projekcie „Gmina Piaski dla Seniorów”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1. codzienna opieka (5 dni w tygodniu) w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych w miejscowości Piaski obejmująca m.in:

a) zapewnienie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych,

b) aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej: organizacja zajęć terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,

c) udzielanie poradnictwa psychologicznego i psychoterapeutycznego,

d) poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,

2. zajęcia realizowane w ramach Klubu Seniora (Centrum Aktywnego Seniora) obejmujące m.in.:

a) organizację zajęć ruchowych o różnym stopniu trudności i zaawansowania (zumba, aerobik, pilates),

b) zapewnienie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach spotkań indywidualnych i telefonicznie,

c) zorganizowanie poradnictwa prawnego na miejscu i teleporad prawnych,

3. wsparcie środowiskowe w miejscu zamieszkania obejmujące m.in.:

a) organizację usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,

b) organizację usług opiekuńczych – opieki środowiskowej w tym:

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupowaniu lub zamawianiu leków w aptece itp.,

- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, pomoc w robieniu zakupów,

4. wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

5. teleopieka polegająca na:

a) wyposażeniu seniorów najstarszych i ciężko chorych, którzy mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny w elektroniczne urządzenie do zdalnej opieki – opaskę na rękę.

Nabór uczestników będzie prowadzony w terminie od 17 stycznia do 11 lutego br.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w ww. terminie w punkcie przyjęć w Urzędzie Miejskim w Piaskach ul. Lubelska 77, pokój nr 20 (budynek w podwórzu), przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski (liczy się data nadania) z dopiskiem „seniorzy”, poprzez ePUAP lub wysłać w formie skanu na e-mail: seniorzy@piaski.pl.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w oparciu o zasady i kryteria umieszczone w projekcie oraz w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie „Gmina Piaski dla Seniorów”.

W przypadku liczby zgłoszeń o jednakowej punktacji, przekraczającej liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, prowadzona będzie ciągła rekrutacja uzupełniająca.

Dostępność biura projektu:

Na potrzeby rekrutacyjne utworzono biuro projekt pozbawione barier architektonicznych, położone na parterze budynku z tyłu urzędu. Szerokość drzwi (110 cm) umożliwia wjazd osoby poruszającej się na wózku. Brak możliwości skorzystania na miejscu z usług tłumacza na język migowy. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Pracownik obsługujący rekrutacyjne biuro projektu został poinstruowany o potrzebie pomocy przy wypełnianiu aplikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia, istnieje możliwość wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania i ich odbioru przez pracownika biura.

Dokumenty rekrutacyjne oraz zasady naboru wraz z kryteriami są umieszczone w poniższych załącznikach:

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 798 808 987


Data publikacji: 2022-01-05, 16:36


Załączniki:

1. REGULAMIN uczestnictwa w projekcie_GP dla seniorów.popr. (1).docx
2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy_GP dla seniorów.doc
3. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie_GP dla seniorów.doc
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie dla uczestnika RODO NASI SENIORZY.doc
5. Załącznik nr 4 Decyzja o uzyskaniu wspracia_GP dla seniorów (1).doc
6. Załącznik nr 5 Umowa uczestnictwa_GP dla seniorów.doc