Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
województwa lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie województwa lubelskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w §1, do momentu jego odwołania, obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

wz. Wojewody Lubelskiego

Robert Gmitruczuk
Wicewojewoda

Data publikacji: 2021-04-26, 12:55


Załączniki:

1. Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.