Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 24 lutego 2023 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 24 lutego 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. (Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski w roku 2023. (Projekt 3)

4) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski. (Projekt 4)

5) Uchwała w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów komunalnych Gminy Piaski. (Projekt 5)

6) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LII/477/2023 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia rzeczowego dla nowonarodzonych dzieci pn. "Witaj Maluszku". (Projekt nr 6)

7) Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Piaski na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki. (Projekt 7)

8) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023. (Projekt 8)

9) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt 9)

5. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-02-20, 16:42