Szanowni Państwo,

Skutki kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, a także masowy napływ do Polski obywateli Ukrainy w wyniku agresji Rosji spowodowały potrzebę przygotowania i wdrożenia nowych rozwiązań w ramach krajowej polityki publicznej. Wśród najistotniejszych wyzwań znajduje się m. in. Konieczność stworzenia systemu kompleksowego zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, aktywizacji zawodowej, włączenia w system edukacji oraz dostępu do innych usług społecznych – skierowanego w szczególności do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te będą też służyć wzmacnianiu integracji społecznej oraz międzykulturowej, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych – w szczególności tych przyjmujących obywateli Ukrainy.

W związku z powyższym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zleciła realizację zadania publicznego pn.: „Wzajemnie potrzebni” Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „BONA FIDES”. W jego ramach zostanie przeprowadzony otwarty ogólnopolski konkurs ofert na tworzenie Społecznych Agencji Najmu, które będą wdrażać pilotażowy model kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego. W ramach pilotażu można pozyskać środki w wysokości do 4 500 000 zł.

Planowane działania ułatwią wyrównywanie szans dotyczących dostępu do cenowo przystępnych mieszkań na wynajem, zatrudnienia, edukacji i innych niezbędnych usług społecznych. Spodziewanym efektem jest też wzmacnianie integracji społecznej oraz międzykulturowej – z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Dla samorządów lokalnych jest to też możliwość szybkiego pozyskania na cele mieszkaniowe pustostanów i zwiększenie zasobu lokalowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Zwiększenie liczby dzieci w placówkach oświatowych to także szansa na utrzymanie i rozwój szkół oraz przeciwdziałanie efektom niżu demograficznego na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach.

Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy, a pozyskane w ten sposób doświadczenia i rekomendacje posłużą do przygotowania i wdrożenia do ogólnopolskiej polityki publicznej systemowego modelu włączenia społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wzajemniepotrzebni.pl.

Zachęcam Państwa gorąco do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert.

                                                            Z wyrazami szacunku

                                                            Agnieszka Ścigaj

                                                            Minister - Członek Rady Ministrów


Data publikacji: 2023-03-06, 13:14


Załączniki:

1. List rekomendacyjny.pdf