OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 września 2023 r. o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad LXII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 września 2023 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach oraz z LIX, LX i LXI Sesji Nadzwyczajnych Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Wręczenie nagród Burmistrza Piask uczniom z terenu Gminy Piaski, za najwyższe wyniki w nauce w ostatnim roku edukacji na poziomie podstawowym.

5. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Urząd Miejski w Piaskach. (Projekt 1)

2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rybczewice w zakresie dowozu dzieci z Gminy Rybczewice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku Projekt 2)

3) Uchwała w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. (Projekt 3)

6. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2023-09-25, 16:10


Załączniki:

1. Ogłoszenie 29 wrzesień 2023 r..pdf