Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP

Data publikacji: 2024-01-12, 10:17