Na podstawie specustawy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, będzie udzielana w Polsce pomoc i świadczenia. Podstawą ubiegania się o pracę czy pomoc lekarską będzie posiadanie nr PESEL. Na wniosek uchodźcy od 16 marca numery PESEL nadawane są również w Urzędzie Miejskim w Piaskach.

Od 16 marca, w Urzędzie Miejskim w Piaskach na podstawie specustawy o pomocy dla uchodźców, rusza proces nadawania numeru PESEL oraz profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Posiadanie numeru PESEL uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej jak również do założenie firmy w Polsce. Natomiast profil zaufany umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, jedno zdjęcie oraz złożenie odcisków palców.

Zdjęcia można wykonać bezpłatnie w Foto Centrum Zbigniew Mazurek w Piaskach ul. 3-go Maja 1 po wcześniejszym zgłoszeniu się do Wydziału Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim w Piaskach.

Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Piaskach, ul. Lubelska 77, w poniedziałek w godz. 9.00- 17.00, natomiast od wtorku do czwartku w godz. 7.15 -15.15.

Dokumenty, które są podstawą do nadania obywatelom z Ukrainy numeru PESEL to:

• wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę;

• dokument potwierdzający tożsamość (paszport, dowód osobisty, Karta Polaka lub prawo jazdy, w przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia) lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraińsko-Polskiej;

• jedna kolorowa fotografia w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),

• adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem - do nadania profilu zaufanego.

На підставі спеціального закону у зв’язку зі збройним конфліктом на території України громадянам України надаватиметься допомога та пільги в Польщі . Підставою для працевлаштування чи медичної допомоги буде номер PESEL. На прохання біженця з 16 березня номери PESEL присвоюються також у будівлі мерїі в П'ясках.

З 16 березня в міському управлінні в Пясках на підставі спеціального закону про допомогу біженцям розпочато процес присвоєння номера PESEL та довіреного профілю громадянам України, які у зв'язку з бойовими діями прибули безпосередньо з території України до Польщі у період з 24 лютого 2022 року.

Наявність номера PESEL дає право на медичну допомогу, соціальну допомогу, а також на створення компанії в Польщі. Bодночас надійний профіль дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

Необхідні документи, що посвідчують особу особи, яка подає заявку на отримання номеру PESEL, одну фотографію та здачу відбитків пальців.

Сфотографуватися можна безкоштовно у Фотоцентрі Збігнєва Мазурека в П'ясках, вул. 3-go Maja 1 після попереднього реєстрації у відділі реєстру населення в в будівлі мерїі в П'ясках.

Заявки приймаються в будівлі мерїі в м. Пяски за адресою: м. Пяски , вул. Любельська 77, у понеділок з 9.00-17.00, а з вівторка по четвер з 7.15-15.15.

Документами, які є підставою для надання громадянам України номера PESEL, є:

⦁ паперова заява, подана особисто, з розбірливим власноручним підписом, заповнена заявником;

⦁ документ, що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційна картка, карта поляка або водійські права, для дітей також допускається свідоцтво про народження) або заява під страхом кримінальної відповідальності щодо персональних даних особи та перетину українсько-польського кордону;

⦁ одна кольорова фотографія у форматі 35 мм х 45 мм (ширина х висота);

⦁ адреса електронної пошти та номер мобільного телефону від польського оператора, єдиним користувачем якого є ви - для створення довіреного профілю.


Data publikacji: 2022-03-21, 10:22