Gmina Piaski uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn.: „Uczymy (się) z pasją – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Piaski”.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez 2 szkoły podstawowe Gminy Piaski oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95%

z grupy 721 uczniów i 85 nauczycieli w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania i formy wsparcia w projekcie:

• upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami,

• realizacja dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów,

• podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do szkół objętych projektem,

• „SZKOLNE OŚRODKI MINI - KARIERY”- doradztwo edukacyjno- zawodowe,

• wsparcie psychologiczno - pedagogiczne uczniów w zakresie stymulowania ich rozwoju,

• wsparcie psychologiczno - pedagogiczne rodziców i prawnych opiekunów w zakresie stymulowania rozwoju ucznia,

• doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem,

w tym w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kompetencji cyfrowych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 933 381,08 zł

Wartość dofinansowania: 1 723 381,08 zł


Data publikacji: 2024-03-22, 13:06